ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 > >>

เชียงใหม่เปิดตัวตู้อเนกประสงค์ ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานรัฐ-ประชาชน

แนวหน้า

20 มี.ค. 2560 
... อเนกประสงค์ของรัฐ มีไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน และศูนย์รวม แอพพลิเคชั่นภาครัฐ (Governmetn ApplicationCenter : GAC) ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนราษฎรข้อมูลสาธารณสุข เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล การเชื่อมโยงข้อมูลให้ผู้ใช้แรงงานสามารถตรวจสอบเบี้ยที่นายจ้างจ่ายสมทบให้แต่ละเดือน รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทเครดิตบูโร เป็นต้น

สตง.ขู่รบ.ต้องรับผิดชอบ ถ้าเรียกเก็บภาษี'หุ้นชิน'ไม่ทัน31มีนาฯ

แนวหน้า

12 มี.ค. 2560 
... แพ่งและพาณิชย์มาตรา 797 และ 821 มีผลเท่ากับได้มีการออกหมายเรียกตรวจสอบนายทักษิณไปแล้ว กรมสรรพากรจึงมีอำนาจประเมินให้นายทักษิณ เสียภาษี 12,000 ล้านบาท ได้ โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบอีก ซึ่งการส่งหนังสือแจ้งการประเมินกรมสรรพากรสามารถส่งโดยวิธีปิดหนังสือดังกล่าวไว้ที่บ้าน ซึ่งนายทักษิณมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลทันทีตามกฎหมาย เนื่องจากนายทักษิณอยู่นอกราชอาณาจักร

ข่าวสั้น : 1 กุมภาพันธ์ 2560

แนวหน้า

1 ก.พ. 2560 
... ปี เพื่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของประชาชน ตั้งศูนย์บริหารฉับไวใสสะอาด นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ ผอ.เขตพระโขนง แจ้งว่า เขตจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ขึ้นที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 ตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW” เพื่อเป็นศูนย์รับคำขอด้านงานทะเบียนราษฎรขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาของประชาชน

แวดวงนักปกครอง : 21 มกราคม 2560

แนวหน้า

21 ม.ค. 2560 
... สอบพนักงานราชการหรือตำแหน่งใดๆ ของกรมการปกครอง ได้ติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆ ของกรมการปกครอง และโปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่ได้มีแหล่งที่มาจากกรมการปกครอง กรมการปกครอง งดเว้นค่าธรรมเนียม การทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแทนฉบับเดิมที่ชำรุดสูญหาย การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระ ...

กยท.เชื่อมระบบทะเบียนราษฎร ตรวจสอบข้อมูล‘สวนยางพารา’

แนวหน้า

20 ม.ค. 2560 
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่ากยท. เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จำนวน 2 ฉบับ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูล ...
       

เปิดคลินิกทะเบียนสู่รร./ชุมชน ให้ความรู้ทั้งช่วยคนชื่อหาย

แนวหน้า

5 ธ.ค. 2559 
... เพื่อให้คำปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาโดยกิจกรรมที่ 3 เมื่อพบผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนและขาดเอกสาร หลักฐานพิสูจน์ยืนยัน จะนำเข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ซึ่งสำนักทะเบียนกลางได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและขาดพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติให้มีหลักฐานในการขอแจ้งเกิดเกิน ...

ให้เจ้าบ้านสำรวจ รายชื่อในทะเบียน

แนวหน้า

15 พ.ย. 2559 
... เจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไปพบนายทะเบียนเพื่อให้ข้อเท็จจริงและจำหน่ายชื่อบุคคลดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านกลาง โดยเขตได้จัดทำประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อแจ้งให้ทราบ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 มาตรา 33 กำหนดว่าเมื่อผู้อยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเกิน 180 วันและเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นไปอยู่ที่ใด ...

นำรถทะเบียนบริการฟรี

แนวหน้า

5 ต.ค. 2559 
... เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถมาขอรับบริการทางทะเบียนได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรเดิมหมดอายุ กรณีบัตรชำรุด กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก (อายุไม่เกิน 15 ปี) กรณีเปลี่ยนที่อยู่ กรณีเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล และกรณีอื่นๆ (ยกเว้นกรณีบัตรสูญหาย) 2.ตรวจสอบ หรือคัดและรับรองรายการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร.02-4240056 ต่อ 5660-3

ซุบซิบกทม. : 28 กรกฎาคม 2559

แนวหน้า

28 ก.ค. 2559 
... จีน มลายูฟรี, รับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นลูกจ้างชั่วคราว และเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ปวส. 10,000 บาทปวช. 8,000 บาท,เพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎรในห้างสรรพสินค้า ขยายเวลาบริการถึง 22.00 น.ฟรี Hi Speed WiFi 4MB 5,000 จุด, เพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอกซอย, เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ 100 คัน ทั้งหมดนี้บางอย่างยังไม่บรรลุ ...

ขอปชช.ร่วมมือจัดระเบียบที่สปก. หลังพบทุจริตขายสิทธิ์ต่อ

แนวหน้า

22 ก.ค. 2559 
... มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป ในช่วง 1 ก.ค.-15 ส.ค.ณ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยข้อมูลเชื่อมโยงไปยังทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจริงๆนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การออกแบบสวัสดิการมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล ไม่ให้มีการใช้งบประมาณแบบเหวี่ยงแห ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 > >>