ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 > >>

เครือข่ายส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติเปิดข้อมูลรับการจัดลำดับการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

ThaiPR.net

28 ก.ค. 2558 
... ศาลและผู้ติดตามเท่านั้น ทั้งนี้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวได้ระบุแนวทางในการเดินทางในการออกนอกพื้นให้ให้กรมการจัดหางานจัดทำหนังสือรับรองรายชื่อพร้อมเลขประจำตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พร้อมกับหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือที่เรียกว่า Certificate of Identity และหนังสือรับรองจากสำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่ ประกอบกับบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ใน ...

เช็คให้ชัวร์! "คูปองทีวีดิจทัล" 21 จังหวัด+100 อำเภอ ที่จะหมดอายุ 31 ก.ค.นี้

ประชาชาติธุรกิจ

27 ก.ค. 2558 
... จังหวัดกาฬสินธุ์" ได้สิทธิ 1 อำเภอ ได้แก่ อ.ห้วยเม็ก "จังหวัดปราจีนบุรี" ได้สิทธิ 2 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.บ้านสร้าง และ 2) อ.ศรีมโหสถ หากครัวเรือนใดอยู่ในพื้นที่ได้รับแจกคูปอง และมีชื่อผู้เป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนราษฎร ก่อนวันที่ กสทช. แจกคูปองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคูปอง ให้ขอรับคูปองได้ที่ไปรษณีย์ในพื้นที่ หรือติดต่อเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 1200 และรีบนำไปใช้สิทธิก่อน 31 ก.ค. นี้ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ...

จังหวัดสมุทรสงครามประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช. ระดับจังหวัด

สนข.กรมประชาสัมพันธ์

14 ก.ค. 2558 
... ป.ป.ช. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นกัลยาณมิตร ป.ป.ช. โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นบุคคลทั่วไป (มีภูมิลำเนาและหลักฐานทางทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัด) มีหลักฐานปรากฏชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการดำเนินชีวิต ครอบครัว อาชีพที่ดีงาม และการมีส่วนร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. เป็นผู้ ...

แวดวงนักปกครอง : 4 กรกฎาคม 2558

แนวหน้า

4 ก.ค. 2558 
... ให้บริการ จึงขออภัยประชาชนผู้มารับบริการที่อาจไม่ได้รับความสะดวกไว้ ณ ที่นี้ •โปรดทราบ!กรมการปกครองเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINEหากไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับ บริการ อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอใด หรือต้องการแบ่งปันความประทับใจในการได้รับบริการ สามารถส่งข้อความและภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINEถึงกรมการปกครองได้ที่ ...

แวดวงนักปกครอง : 27 มิถุนายน 2558

แนวหน้า

27 มิ.ย. 2558 
... การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลครับ • โปรดทราบ ! กรมการปกครองเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE หากไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอใด หรือต้องการแบ่งปันความประทับใจในการได้รับบริการ สามารถส่งข้อความ และภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ถึงกรมการปกครองได้ ...
       

เร่งยกระดับ7กระทรวงสู่‘สมาร์ทเซอร์วิส’

ฐานเศรษฐกิจ

26 มิ.ย. 2558 
... อุตสาหกรรม สำหรับแนวทางในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. หน่วยงานผู้ให้บริการดำเนินการปรับขั้นตอน ระบบบริการของราชการให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นทาง อาทิ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เพื่อลดการขอสำเนาเอกสารราชการจากผู้ขอรับบริการ โดยดำเนินการร่วมกับการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. หน่วยงานผู้ให้บริการเริ่มนำร่องการให้บริการแบบสมาร์ทเซอร์วิสแก่ประชาชน ณ จุด ...

"โออิชิ-เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์" สบช่อง พลังซื้อใหม่ "สูงวัย" เนื้อหอม

ประชาชาติธุรกิจ

24 มิ.ย. 2558 
สังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสัดส่วนประชากรในไทยตามข้อมูลจากการทะเบียนราษฎรเมื่อสิ้นปี 2556 ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 14% และประมาณการกันว่าในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ด้วยสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุที่คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ แนวโน้มทางประชากรศาสตร์ที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าอีกไม่นาน ...

จับตา กสท. เตรียมเสนอเกณฑ์แจงรายได้ช่องคู่ขนานแอนะล็อก – ดิจิตอล ด้านสุภิญญา เสนอ เร่งสำนักงานตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาโครงการคูปองดิจิตอลทีวี

ThaiPR.net

22 มิ.ย. 2558 
... ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและตัวแทนองค์กรผู้บริโภครวมทั้ง มอบหมายให้สำนักงานศึกษาแนวทางสนับสนุนกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎรที่ได้รับการรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น กลุ่มบ้านเช่า กลุ่มทะเบียนบ้านชั่วคราว และ พิจารณาให้สำนักงานเตรียมแผนการรองรับและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ต่อแผนการยุติ ...

"สุภิญญา" เผยกสท.เตรียมเสนอเกณฑ์แจงรายได้ช่องคู่ขนานอะนาล็อก-ดิจิตอล

ฐานเศรษฐกิจ

21 มิ.ย. 2558 
... ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและตัวแทนองค์กรผู้บริโภครวมทั้ง มอบหมายให้สำนักงานศึกษาแนวทางสนับสนุนกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎรที่ได้รับการรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น กลุ่มบ้านเช่า กลุ่มทะเบียนบ้านชั่วคราว และ พิจารณาให้สำนักงานเตรียมแผนการรองรับและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ต่อแผนการยุติ ...

กสทช.เผยยอดลงทะเบียนซิมแบบเติมเงิน54ล้านเบอร์

ฐานเศรษฐกิจ

20 มิ.ย. 2558 
... ซิมการ์ดจะอยู่ที่ประมาณ 65-70 ล้านเลขหมาย ตามที่สำนักงาน กสทช.คาดการณ์ไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ วานนี้(19 มิ.ย.58 ) สำนักงาน กสทช.ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงิน โดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสำรวจ พร้อมรับฟังความเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การ ลงทะเบียนซิม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ขณะนี้ ...

<< < หน้าที่  1 2 3 > >>