ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

ไทยพร้อมร่วมมือจัดระเบียบฯ

เดลินิวส์

27 พ.ย. 2557 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวสุนทรพจน์ ในโอกาสเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วย การทะเบียนราษฎรและสถิติชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยตระหนักถึงหลักสิทธิประชาชนอันเป็นไปตามปฎิญญาสากล ว่าด้วย สิทธิมนุษยชนรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการทะเบียนราษฏรที่ถูกต้อง ทั่วถึง และ สะดวกรวดเร็วพล.อ.อนุพงษ์ ...

ไทยพร้อมร่วมมือจัดระเบียบฯ

เดลินิวส์

27 พ.ย. 2557 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวสุนทรพจน์ ในโอกาสเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วย การทะเบียนราษฎรและสถิติชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยตระหนักถึงหลักสิทธิประชาชนอันเป็นไปตามปฎิญญาสากล ว่าด้วย สิทธิมนุษยชนรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการทะเบียนราษฏรที่ถูกต้อง ทั่วถึง และ สะดวกรวดเร็ว พล.อ.อนุพงษ์ ...

เปิดร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก

สำนักข่าวเนชั่น

19 พ.ย. 2557 
... วิธีที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หรือบุคคลนั้นออกไปนอกประเทศไทย ให้ใช้วิธีปิดหมายเอกสารนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่หรือสำนักงานของบคคลนั้นหรือบ้านที่บุคคลนั้น มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย หรือจะโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายเป็นปกติในท้องที่นั้นก็ได้ เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับเอกสารนั้นแล้ว มาตรา 10 ...

คุณแหน : 15 พฤศจิกายน 2557

แนวหน้า

15 พ.ย. 2557 
... เดือนนี้... ?? ขนิษฐา กมลวัฒน์ จัดรางวัลประชาบดีให้บุคคล องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก (บุคคลอยู่ในภาวะยากลำบาก 5 กลุ่มที่เปราะบางทางสังคมหรือด้อยโอกาสคือ คนยากจน-คนเร่ร่อน-คนไม่มีทะเบียนราษฎร-ผู้พ้นโทษและผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์) เป็นงานของ สท.พม. โดยกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลเดือนธ.ค.นี้... ?? ราชินี 63 มีนัดไปพบกัน ...

ป.ร่วมคลี่ฆ่า สาวเจาะสะดือ

ข่าวสด

9 พ.ย. 2557 
... ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองของหญิงสาวรายหนึ่ง แจ้งเข้ามาเช่นกันว่าอาจจะเป็นบุตรสาวที่หายตัวไปก่อนที่จะพบศพประมาณ 3 วัน ซึ่งการแต่งกายคล้ายกัน ผิวขาว อายุประมาณ 17 ปี หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลฐานทะเบียนราษฎร เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปตรวจสอบ แต่พบว่ายังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกัน พ.ต.อ.วีระกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ได้วางแผนเพื่อเริ่มต้นการสืบหาว่าผู้ตายนั้นเป็นใคร ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มต้นนับหนึ่ง ...
       

ป.ร่วมคลีฆ่า สาวเจาะสะดือ

ข่าวสด

9 พ.ย. 2557 
... ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองของหญิงสาวรายหนึ่ง แจ้งเข้ามาเช่นกันว่าอาจจะเป็นบุตรสาวที่หายตัวไปก่อนที่จะพบศพประมาณ 3 วัน ซึ่งการแต่งกายคล้ายกัน ผิวขาว อายุประมาณ 17 ปี หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลฐานทะเบียนราษฎร เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปตรวจสอบ แต่พบว่ายังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกัน พ.ต.อ.วีระกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ได้วางแผนเพื่อเริ่มต้นการสืบหาว่าผู้ตายนั้นเป็นใคร ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มต้นนับหนึ่ง ...

รมว.แรงงานตรวจเยี่ยมจังหวัดสมุทรสาคร แนะใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง เพื่อป้องกันอาชญากรแฝงตัวมาทำงานในเมืองไทย

สนข.กรมประชาสัมพันธ์

7 พ.ย. 2557 
... การจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทั้งหมด 872,347 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 อำเภอ มีประชากรตามทะเบียนราษฎรจำนวน 527,538 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 376,520 คน จำแนกเป็นผู้มีงานทำ 366,331 คน แยกเป็นแรงงานในภาคเกษตร 22,541 คน นอกภาคเกษตร 343,790 คน และผู้ว่างงาน 1,189 คน มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 ...

มท.เลิกค่าธรรมเนียม-สำเนาบัตร

ข่าวสด

5 พ.ย. 2557 
... กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0309.1/ว 741 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2546 สำหรับรายละเอียดในหนังสือระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 ก.พ. 2546 เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งยอมรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับ เจ้าบ้าน ที่นายทะเบียนจัดทำมอบให้เจ้าบ้านยึดถือไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้หลักฐานสำเนา ...

มท.สั่งยกเว้นขอสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตร ปชช. ติดต่อราชการ

ฐานเศรษฐกิจ

4 พ.ย. 2557 
... การถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา และปลัดเทศบาล (เฉพาะเทศบาลที่จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและให้บริการงานทะเบียนราษฎร) ถือปฏิบัติดังนี้ 1. ให้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชจ รวมถึงงานของฝ่ายปกครองและงานอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนดให้ ...

ห้ามเก็บค่าสำเนา'ทะเบียนบ้าน-บัตรปชช.'

คมชัดลึก

4 พ.ย. 2557 
... รายการบุคคล และที่อยู่ อาทิ การขอเลขที่บ้าน การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน การขอจดทะเบียนรับรองบุตร การขอจดทะเบียนบันทึกฐานะครอบครัว เป็นต้น โดยถ้างานดังกล่าวไม่มีขั้นตอนที่ต้องบันทึก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ก็สามารถยกเว้นการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านจากผู้ยื่นคำขอ โดยใช้การตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแทนได้ ----------------------------- (หมายเหตุ : ภาพประกอบข่าว)

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>