ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 > >>

ข่าวสั้น : 1 กุมภาพันธ์ 2560

แนวหน้า

1 ก.พ. 2560 
... ปี เพื่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของประชาชน ตั้งศูนย์บริหารฉับไวใสสะอาด นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ ผอ.เขตพระโขนง แจ้งว่า เขตจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ขึ้นที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 ตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW” เพื่อเป็นศูนย์รับคำขอด้านงานทะเบียนราษฎรขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาของประชาชน

แวดวงนักปกครอง : 21 มกราคม 2560

แนวหน้า

21 ม.ค. 2560 
... สอบพนักงานราชการหรือตำแหน่งใดๆ ของกรมการปกครอง ได้ติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆ ของกรมการปกครอง และโปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่ได้มีแหล่งที่มาจากกรมการปกครอง กรมการปกครอง งดเว้นค่าธรรมเนียม การทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแทนฉบับเดิมที่ชำรุดสูญหาย การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระ ...

กยท.เชื่อมระบบทะเบียนราษฎร ตรวจสอบข้อมูล‘สวนยางพารา’

แนวหน้า

20 ม.ค. 2560 
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่ากยท. เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จำนวน 2 ฉบับ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูล ...

เปิดคลินิกทะเบียนสู่รร./ชุมชน ให้ความรู้ทั้งช่วยคนชื่อหาย

แนวหน้า

5 ธ.ค. 2559 
... เพื่อให้คำปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาโดยกิจกรรมที่ 3 เมื่อพบผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนและขาดเอกสาร หลักฐานพิสูจน์ยืนยัน จะนำเข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ซึ่งสำนักทะเบียนกลางได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและขาดพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติให้มีหลักฐานในการขอแจ้งเกิดเกิน ...

ให้เจ้าบ้านสำรวจ รายชื่อในทะเบียน

แนวหน้า

15 พ.ย. 2559 
... เจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไปพบนายทะเบียนเพื่อให้ข้อเท็จจริงและจำหน่ายชื่อบุคคลดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านกลาง โดยเขตได้จัดทำประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อแจ้งให้ทราบ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 มาตรา 33 กำหนดว่าเมื่อผู้อยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเกิน 180 วันและเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นไปอยู่ที่ใด ...
       

นำรถทะเบียนบริการฟรี

แนวหน้า

5 ต.ค. 2559 
... เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถมาขอรับบริการทางทะเบียนได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรเดิมหมดอายุ กรณีบัตรชำรุด กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก (อายุไม่เกิน 15 ปี) กรณีเปลี่ยนที่อยู่ กรณีเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล และกรณีอื่นๆ (ยกเว้นกรณีบัตรสูญหาย) 2.ตรวจสอบ หรือคัดและรับรองรายการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร.02-4240056 ต่อ 5660-3

ซุบซิบกทม. : 28 กรกฎาคม 2559

แนวหน้า

28 ก.ค. 2559 
... จีน มลายูฟรี, รับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นลูกจ้างชั่วคราว และเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ปวส. 10,000 บาทปวช. 8,000 บาท,เพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎรในห้างสรรพสินค้า ขยายเวลาบริการถึง 22.00 น.ฟรี Hi Speed WiFi 4MB 5,000 จุด, เพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอกซอย, เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ 100 คัน ทั้งหมดนี้บางอย่างยังไม่บรรลุ ...

ขอปชช.ร่วมมือจัดระเบียบที่สปก. หลังพบทุจริตขายสิทธิ์ต่อ

แนวหน้า

22 ก.ค. 2559 
... มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป ในช่วง 1 ก.ค.-15 ส.ค.ณ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยข้อมูลเชื่อมโยงไปยังทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจริงๆนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การออกแบบสวัสดิการมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล ไม่ให้มีการใช้งบประมาณแบบเหวี่ยงแห ...

ข่าวสั้น : 21 กรกฎาคม 2559

แนวหน้า

21 ก.ค. 2559 
ให้เจ้าบ้านตรวจสอบรายชื่อ นายณรงค์ การุณยธร ผอ.เขตบางกอกน้อยแจ้งว่า เขตประกาศ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร เพื่อให้ข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือให้เจ้าบ้านสำรวจบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านติดต่อเกินกว่า180 วัน โดยไม่ทราบว่าพักอาศัยอยู่ที่ใดและหากพบให้ท่านนำหลักฐานทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนมาพบ ...

รบ.เชิญชวนผู้ว่างงานรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

แนวหน้า

17 ก.ค. 2559 
... และจำนวนหนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น ทั้งนี้ พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า เมื่อลงทะเบียนแล้ว ธนาคารทั้ง 3 แห่ง จะส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร เพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง และจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย และนำไปใช้จัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในระยะต่อไป "ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ต้องวิตกกังวลว่า เมื่อให้ข้อมูลกับทางภาครัฐแล้วจะต้องเสียภาษี เพราะ ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 > >>